Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Πολιτική Ποιότητας

Home Πολιτική Ποιότητας

Στην ATRON  HEALTH A.E., δεσμευόμαστε να εμπορευόμαστε και να διακινούμε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και μοσχεύματα, τα οποία έχουν την απαιτούμενη ποιότητα και ασφάλεια για να ικανοποιούν τους πελάτες και τους χρήστες των προϊόντων μας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς και απαιτήσεις.

Με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 επιδιώκουμε τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις, την αποτελεσματική συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων Πρωτοκόλλων ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 129 περί της «Προσαρμογής στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 56 επ.)».

Η ανώτατη διοίκηση της ATRON HEALTH A.E. παρέχει έτσι όλους τους απαραίτητους πόρους και ενεργεί για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή από το σχεδιασμό του κατασκευαστή και ότι η απόδοσή τους πληροί με ασφάλεια τις απαιτήσεις των πελατών.

Το προσωπικό της ATRON HEALTH A.E. ενημερώνεται για την Πολιτική Ποιότητας και την τεκμηρίωση και τις απαιτήσεις του QMS καθώς και ότι είναι ικανό και κατάλληλα εκπαιδευμένο για όλες τις εργασίες και εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται κάθε χρόνο από τη Διοίκηση της ATRON HEALTH A.E., η οποία καθορίζει, ελέγχει και εγκρίνει τους ποιοτικούς στόχους, παρέχοντας τεκμηριωμένα και αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις των υπηρεσιών και του Συστήματος.