Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER

Home ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER

– – – – – – – – – – – – – – – –

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της «ATRON HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου σας στέλνουμε newsletter, ήτοι ηλεκτρονικές ενημερώσεις για την εταιρία μας και τα προϊόντα που εμπορευόμαστε, για την εμπορία νέων σχετικών προϊόντων της εταιρίας μας, καθώς και πληροφορίες και ενημερώσεις για σχετικές εκδηλώσεις, ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα.

Η δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση θα καταχωρηθεί στο εταιρικό σύστημα της εταιρίας μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, και τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας και θα τύχει επεξεργασίας από προσωπικό της εταιρίας μας (διοικητικό προσωπικό). Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή newsletter και δε θα διαβιβαστεί προς τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας. Η δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα τηρείται από την Εταιρία μόνον για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος στην εν λόγω υπηρεσία της Εταιρίας και μέχρι πέντε έτη. Με την παρέλευση των πέντε ετών από την εγγραφή σας θα διαγράφουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση από το εταιρικό σύστημα της εταιρίας μας και θα πρέπει να ανανεώσετε την εγγραφή σας για να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε newsletter.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας και δη με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας, έτσι ώστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 του Κανονισμού, μεταξύ των οποίων πρόσβαση στα δεδομένα σας, επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων σας, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου δεδομένων, αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για διαγραφή. Παρομοίως, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο e–mail ef@atronhealth.gr, καθώς και να ενημερώσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ακατάλληλη την εκ μέρους μας χρήση των δεδομένων σας.»